Sosial læreplan for Fagerli skole

Innhold

På skolen vår er sosial læring viktig. Vi jobber med å styrke, ikke bare elevenes faglige ferdigheter, men også deres evne til å samarbeide, vise omsorg og bygge sunne relasjoner.

Fagerli skole har derfor laget en sosial læreplan for at vi skal arbeide systematisk med felles mål og inkluderende læringsmiljø. 

En del av undervisningen

Den sosiale læreplanen skal være en del av undervisningen vår og vil bli implementert på tvers av alle trinn og fagområder.
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Læreplanen 2020 og opplæringslovens §9a som omhandler barns rett til et trygt og godt skolemiljø.

Delt inn i fem perioder

Planen er delt inn i fem perioder. Hver periode har et sosialt mål for hele skolen og en fokusferdighet som vi skal jobbe ekstra med. 
De fem sosiale ferdighetene vi skal arbeide med gjennom året er: 
  • samarbeid
  • selvhevdelse
  • selvkontroll
  • empati
  • ansvarlighet
Disse ferdighetene finner du på plakater som er synlige i alle klasserom.
Plakat for sosialt årshjul for Fagerli skole
Plakat med 5 sosiale ferdigheter
Til toppen